1. Μπροστά: Εικόνες στην ύλη, 2018, εγκατάσταση με μωσαϊκές πλάκες, σινική μελάνη, χρώμα, πανί
30 x 30 εκ. Έκαστη
At front: Images in Matter, 2018, installation with mosaic floor tiles, ink, colour, cloth
30 x 30 cm each

Στο βάθος: Αναβαθμοί, 2014-17, εγκατάσταση, χαρτί, φωτοτυπία, χρώμα
At back: Tiers, 2014-17, installation, paper, photocopy, color

Δεξιά: Κλίμακες – Κρησίλα 9, 2017, καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι
At the right: Staircases – 9 Krissila st., 2017, paper, polyester, pencil

2 εώς 4. Κλίμακες – Κρησίλα 9, Κλίμακα Επτανήσου 9, 2017,καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι
2 to 4. Staircases – 9 Krissila st., Staircase – Eptanisou 9, 2017, paper, polyester, pencil

5. Μπροστά: Εικόνες στην ύλη, 2018, εγκατάσταση με μωσαϊκές πλάκες, σινική μελάνη, χρώμα, πανί
30 x 30 εκ. Έκαστη
At front: Images in Matter, 2018, installation with mosaic floor tiles, ink, colour, cloth
30 x 30 cm each
Δεξιά και βάθος: Σχέδια με μολύβι (frottage), 2014, καλουπωμένο απευθείας σε σκαλοπάτι
(Ζαγόρια)
At the right and back: Drawings with pencil (frottage), 2014, moulded directly over stairs (Zagoria)

6. Κλίμακες – Κρησίλα 9, 2017,καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι
6. Staircases – 9 Krissila st., 9, 2017, paper, polyester, pencil

7. Κλίμακες – Κρησίλα 9, λεπτομέρεια, 2017,καλουπόχαρτο, πολυεστέρας, μολύβι
7. Staircases – 9 Krissila st., detail, 9, 2017, paper, polyester, pencil

8. Δεξιά: Εικόνα στην Ύλη, 1984-85, υλικό αποτοίχιση, επέμβαση πανί χρώμα
186 x 103 εκ.
At the right: Image in Matter, 1984-85, detached wall material processed, with fabric and colour
186 x 103 cm

9 εώς 19: Γενικές απόψεις της έκθεσης
9 to 19: General views of the exhibition