1. Άποψη Εγκατάστασης.
Επεισόδια στην Ύλη—Στίλπωνος 7 (1979)
Γραφίτης σε στοκαρισμένα φύλλα σοβά (τέσσερα μέρη) και δεκαεπτά μαυρόασπρες φωτογραφίες
Μεταβλητές διαστάσεις.

1. Installation View
Episodes in Matter—Stilponos 7 (1979)
Graphite on gessoed sheetrock (four parts) and seventeen black-and-white photographs
Overall dimensions variable.

© photo EΜΣΤ / EMST