1 ως 2. D14 Άποψη Εγκατάστασης.
Αριστερά και κέντρο: Επεισόδια στην Ύλη—Στίλπωνος 7 (1979)
Εγκατάσταση
Επέμβαση με μολύβι σε 4 αποτοιχισμένες επιφάνειες και 17 φωτογραφίες από τη δράση της αποτοίχισης. Τεχνική strappo με μερική διατήρηση κονίας
Μεταβλητές διαστάσεις
Δωρεά της καλλιτέχνιδας 2014
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. εισ.1006/14

Δεξιά: Εικόνες στην Ύλη (1995)
Επέμβαση με σινική μελάνη σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικές πλάκες. 140x320εκ.
Δωρεά της καλλιτέχνιδας 2014
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. εισ.1012/14

1 to 2. D14 Installation View
On the left and centre: Episodes in Matter—Stilponos 7 (1979)
Installation
Pencil on 4 detached gessoed sheetrock surfaces and 17 photographs from the process .
Variable dimensions
Donated by the artist 2014
National Museum of Contemporary Art, Inv. No. 1006/14

On the right: Images in Matter (1995)
Ink on wood, metal and mosaic tiles
140x320 cm
Donated by the artist 2014
National Museum of Contemporary Art, Inv. No. 1012/14

© photo Mathias Voelzke
© photo EMST

3. D14 Άποψη Εγκατάστασης.
Αριστερά: Επεισόδια στην Ύλη—Στίλπωνος 7 (1979)
Εγκατάσταση
Επέμβαση με μολύβι σε 4 αποτοιχισμένες. Τεχνική strappo με μερική διατήρηση κονίας
Μεταβλητές διαστάσεις.
Δωρεά της καλλιτέχνιδας 2014
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. εισ.1006/14
3. On the left: Episodes in Matter—Stilponos 7 (1979)
Installation
Pencil on 4 detached gessoed sheetrock surfaces.
Variable dimensions
Donated by the artist 2014
National Museum of Contemporary Art, Inv. No. 1006/14

© photo EMST

4. Γεωγραφίες – Εικόνες στην Ύλη (1981)
Μολύβι σε τσιμέντο και λαμαρίνα
100 x 270 εκ.
Δωρεά της καλλιτέχνιδας 2014
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Αρ. εισ.1009/14
4. Centre: Geography—Images in Matter (1981)
Pencil on cement and sheet metal
100 x 270 cm
Donated by the artist 2014
National Museum of Contemporary Art, Inv. No. 1009/14

© photo EMST