1. Πρόσκληση / Invitation

2. Συνειρμικές Εικόνες, 1993, Μωσαïκές πλάκες, επέμβαση με σινική μελάνη, μεταβλητές διαστάσεις.
Associative Images, 1993, Mosaic tiles, intervention with ink, variable dimensions
3. Εικόνες στην Ύλη, 1985 και 1988, κεντρικά και δεξιά στο χώρο (από σειρά έργων Baalbeks), αποτοιχισμένες επιφάνειες, μικτή τεχνική, διαστάσεις 70x80εκ και 75x62εκ - στο δάπεδο group από την σειρά έργου, Συνειρμικές Εικόνες, 1993, μεταβλητές διαστάσεις.
Άποψη εγκατάστασης.
Images Through Matter, 1985 and 1988, on the centre and right of the space (from Baalbeks), detached wall surfaces with mixed technique, dimensions 70x80cm and 75x62cm - on the floor, group of elements Associative Images, 1993, variable dimensions.
Installation view.

4. Εικόνες στην Ύλη, 1985, δεξιά στο χώρο, αποτοιχισμένη επιφάνεια, μικτή τεχνική, διαστάσεις 70x80εκ - στο δάπεδο, group από την σειρά έργου, Συνειρμικές Εικόνες, 1993, μεταβλητές διαστάσεις.
Άποψη εγκατάστασης.
Images Through Matter, 1985, on the right of the space, detached wall surface with mixed technique, dimensions 70x80cm - on the floor, group of elements of Associative Images, 1993, variable dimensions.
Installation view.

© photos Αντωνάκης Χριστοδούλου / Antonakis Christodoulou