1. Η φωτοτυπημένη σελίδα με αριθμημένα τα θέματα που συγκρότησαν το έργο
1. Photocopied page with images (numbered) that were used for the composition of the work

2 ως 8, 11. Η Απόλυτη Ορατότητα Με Τυφλώνει, 2006 Απόψεις της εγκατάστασης στην γκαλερί Gazon Rouge, Αθήνα
2 to 8, 11. The Ultimate Vision Makes Me Blind, 2006 Installation view, Gazon Rouge Gallery, Athens

9,10,12,13,14.
9,10,12,13,14.

15 ως 20. Σχέδια για την εγκατάσταση στην γκαλερί Gazon Rouge, Αθήνα 2006
15 to 20. Drawings for the installation at Gazon Rouge Gallery, Athens 2006

21.
21.

22 ως 29. Τα θέματα που συγκρότησαν το έργο
22 to 29. The images that composed the work