1. Αστερισμοί, 2002 74 ψηφιακά επανασχεδιασμένες έτοιμες εικόνες επάνω σε σκαναρισμένη μωσαϊκή πλάκα. Προβολή video στην οροφή του χώρου studio Β.Δ. Σήμα, Αθήνα 2004. Διαστάσεις προβολής 600x400 εκ. Τα εικονογραφικά στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκαν οι εικόνες του έργου, προέρχονται από: Το νεώτερον Εγκυκλοπαικόν Λεξικόν «Ήλιος», 1950-1954, και το βιβλίο των Σ. Θεοδόσιου και Μ. Δανέζη, Τα αστρα και οι μύθοι τους. Εισαγωγή στην ουρανογραφία, εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 1998. Πραγματοποιήθηκε στην ψηφιακή εγκατάσταση του Τρίτου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με την τεχνική υποστήριξη του Γιάννη Σταμούλη.
1. Constellations, 2002 74 digitally redesigned and transformed ready-made images on scanned mosaic slab. Video projection on the ceiling of the studio space B.D. Sima, Athens 2004. Projection dimensions 600x400 cm. The original illustrations come from: The New “Helios” Encyclopedic Dictionary, 1950-1954, and the book by S. Theodossiou and M. Danezi, The stars and their myth. An introduction to uranography, Diavlos publications, Athens 1998. It was realized at the 3rd Painting Workshop of the Athens School of Fine Arts, with the use of digital technology and the technical support of Yiannis Stamoulis.

2 ως 13. Αστερισμοί, 2002 Φωτογραφίες από την προβολή video στην οροφή του χώρου studio Β.Δ. Σήμα, Αθήνα 2004 Φωτογραφίες: Πάνος Βαρδάκας
2 to 13. Constellations, 2002 Photographs from the video projection on the ceiling of the studio space B.D. Sima, Athens 2004 Photos: Panos Vardakas

14 ως 18. Αστερισμοί, Σχέδια για την προβολή, Αθήνα 2002
14 to 18. Constellations, Drawings for the video projection, Athens 2002