1 ως 3. Σχέδιο μελέτης της εγκατάστασης από την εικαστικό στην κάτοψη του τζαμιού, Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη, 2002
1 to 3. Drawing of the installation of the visual artist, on the floor plan of Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki, 2002

4,5. Ο προαύλιος χώρος του Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη, 2002
4,5. The courtyard of the Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki, 2002

6,7. Ο Τοίχος, 2002 Προβολή εικόνων του έργου στον προαύλιο χώρο του τζαμιού Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη
6,7. The Wall, 2002 Projection of the images of the work at the courtyard of Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki

8 ως 13. Ο Τοίχος, 2002 Αποτοιχισμένες επιφάνειες και φωτογραφίες στους τοίχους, 275x480x80 εκ. Η εγκατάσταση στο τζαμί Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη Φωτογραφία: Γιώργος Κατσάγγελος
8 to 13. The Wall, 2002 Detached wall surfaces and photographs on the walls, 275x480x80 cm. Installation at the Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki Photos: Giorgos Katsangelos

14. Ο Τοίχος, 2002, στο βάθος η εικαστικός, τζαμί Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη
14. The Wall, 2002, the visual artist in background, Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki

15. Ο Τοίχος, 2002 Εγκατάσταση στο τζαμί Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη Φωτογραφία: Γιώργος Κατσάγγελος
15. The Wall, 2002 Installation at the Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki Photos: Giorgos Katsangelos

16 ως 21. Διάταξη των φωτογραφημένων «εικόνων» στην πλάγια αριστερή πλευρά, συμπαράθεση με τα υπάρχοντα εικονογραφικά στοιχεία στο χώρο του τζαμιού Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη
16 το 21. Arrangement of photographed “images” on the left-hand side, juxtaposition with the existing iconographic features at the Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki

22. Προοπτικό ελεύθερο σχέδιο της εγκατάστασης από την εικαστικό για το τζαμί Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη, 2002
22. Perspective free-hand drawing of the artist for the installation at the Alatza Imaret Mosque, Thessaloniki, 2002

23,24. Ο Τοίχος, 2002 Φωτογραφίες των εικόνων του έργου, διάφορες διαστάσεις
23,24. The Wall, 2002 Photographs of the images of the work, variable dimensions

25,26. Ο Τοίχος, 2001 Προβολή εικόνων του έργου στην οδό Ζαλοκώστα, Αθήνα Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλαποδάς
25,26. The Wall, 2001 Projection of the images of the work at Zalokosta Street, Athens Photos: Dimitris Kalapodas

27 ως 29. Ο Τοίχος, 2001 Αποτοιχισμένες επιφάνειες, κάμερες άμεσης λήψης και οθόνη προβολής 275x480x80 εκ. Εγκατάσταση στην γκαλερί 7, Αθήνα Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλαποδάς
27 to 29. The Wall, 2001 Detached wall surfaces, video cameras and monitor 275x480x80 cm. Installation at the Gallery 7, Athens Photos: Dimitris Kalapodas