1. Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997 Απόψεις της εγκατάστασης στην γκαλερί 7, Αθήνα
1. Short Self-Contained Stories, 1996-1997 Installation views, Gallery 7, Athens

2. Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997 Άποψη της εγκατάστασης όπου προβάλλεται το video Ο πραγματικός χρόνος, γκαλερί 7, Αθήνα
2. Short Self-Contained Stories, 1996-1997 Installation view with video projection The Real Time, Gallery 7, Athens

3. Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997 Αποτοιχισμένες επιφάνειες, ξύλα, λαμαρίνα, επέμβαση με πανί, μολύβι, pastel, σινική μελάνη, διάφορες διαστάσεις
3. Short Self-Contained Stories, 1996-1997 Detached wall surfaces, metal sheeting, intervention with cloth, pastel, pencil, ink, variable dimensions

4. Εικόνες στην Ύλη, 1996-1997 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, οξειδωμένες λαμαρίνες, 172x160 εκ.
4. Images through Matter, 1996-1997 Detached wall surface, oxidized, sheet metal, 172x160 cm

5 ως 7. Μικρές Αυτοτελείς Ιστορίες, 1996-1997 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, ξύλα, λαμαρίνα, επέμβαση με πανί, μολύβι, pastel, σινική μελάνη, διάφορες διαστάσεις
5 to 7. Short Self-Contained Stories, 1996-1997 Detached wall surface, metal sheeting, intervention with cloth, pastel, pencil, ink, variable dimensions

8. Εικόνες στην Ύλη, 1996-1997 Προβολή video: Πάνω στην ίδια σκαναρισμένη μωσαϊκή πλάκα 40x40 εκ. προέκυψε, μια σειρά διαφορετικών, κάθε φορά, εικόνων, χάρις στην διαφορετική σύνδεση των σταθερών της στοιχείων (ψηφίδες, φόντο). Πραγματοποιήθηκε στην ψηφιακή εγκατάσταση του Τρίτου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με την τεχνική υποστήριξη του Γιάννη Σταμούλη.
8. Images through Matter, 1996-1997 Video Projection: On a scanned mosaic slab 40x40 cm, different, each time, series of images, were resulted, according to the different connection of the constant elements of the tile (tesserums, background). It was realized at the 3rd Painting Workshop of the Athens School of Fine Arts, with the use of digital technology and the technical support of Yiannis Stamoulis.