1. Η εικαστικός συνθέτει για την εγκατάσταση στο χώρο του Palazzo delle Exposizioni, Ρώμη, 1995 Φωτογραφία: Βαγγέλης Ζαβός
1. The visual artist during the composition of the installation that will take place in the Palazzo delle Exposizioni, Rome, 1995 Photo: Vangelis Zavos

2,3. Σχέδια για την εγκατάσταση στο χώρο του Palazzo delle Exposizioni, Ρώμη, 1995
2,3. Drawings for the installation at the Palazzo delle Exposizioni, Rome, 1995

4. Άποψη της εγκατάστασης, Palazzo delle Exposizioni, Ρώμη, 1995, 300x289 εκ. Φωτογραφία: A. Idini
4. Installation view, Palazzo delle Exposizioni, Rome, 1995, 300x289 cm Photo: A. Idini

5. Εικόνες στηνΎλη, 1995 Αποτοιχισμένη επιφάνεια, ξύλο, λαμαρίνα, μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 20x20 εκ., συνολική διάσταση 400x190 εκ. Εγκατάσταση στο Palazzo delle Exposizioni, Ρώμη Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
5. Images through Matter, 1995 Detached wall surface, wood, metal, floor tiles, intervention with ink. Each element 20x20 cm, total dimensions 400x190 cm. Installation at the Palazzo delle Exposizioni, Rome Photo: Dimitris Kalapodas

6. Εικόνες στηνΎλη, 1995 Ξύλο, λαμαρίνα, μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 20x40 εκ., συνολική διάσταση 400x200 εκ. Εγκατάσταση στην Art Athina ’95, Αθήνα Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
6. Images through Matter, 1995 Wood, metal, floor tiles, intervention with ink. Each element 20x40 cm, total dimensions 400x200 cm. Installation at Art Athina ’95, Athens Photo: Dimitris Kalapodas

7. Εικόνες στηνΎλη (λεπτομέρεια), 1995 Ξύλο, λαμαρίνα, μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 20x40 εκ., συνολική διάσταση 400x200 εκ. Εγκατάσταση στην Art Athina ’95, Αθήνα Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
7. Images through Matter (detail), 1995 Wood, metal, floor tiles, intervention with ink. Each element 20x40 cm, total dimensions 400x200 cm. Installation at Art Athina ’95, Athens Photo: Dimitris Kalapodas

8. Ημερολόγιο, 1996 «Μελλοντική Ευρώπη», Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βόννη Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
Calendar, 1996 “Future Europe”, Bonn Concept, art direction, design by Helmut Langers Photo: Dimitris Kalapodas