1. Συνειρμικές Εικόνες, 1989-1994 Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
1. Associative Images, 1989-1994 Installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

2. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994 Τα τέσσερα θέματα: Ζώα, Ανθρώπινα κεφάλια, Γλυκά και Δέντρα. Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ.
2. Associative Images. Installation I, 1989-1994 Four themes: Animals, Human figures, Sweets and Trees. Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm

3 ως 4. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994 Σχέδια για την εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
3 to 4. Associative Images. Installation I, 1989-1994 Drawings fo the installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

5. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994. Φωτογραφία: Μάρω Κουρή
5. Associative Images. Installation I, at Kreonidis Gallery, Athens, 1994. Photo: Maro Kouri

6. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 240x390x600 εκ. Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
6. Associative Images. Installation I, 1989-1994 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm, total dimension 240x390x600 cm. Installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

7 ως 8. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994 Σχέδια για την εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
7 to 8. Associative Images. Installation I, 1989-1994 Drwings fo the installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

9 ως 11. Συνειρμικές Εικόνες. Από το στήσιμο της Εγκατάστασης Ι στην αίθουσα τέχνης Κρεωνίδης, ο Σπύρος Παπασπύρου, ο τεχνίτης, η Ρένα Παπασπύρου. Φωτογραφίες: Μάρω Κουρή
9 to 11. Associative Images. Installation I, at Kreonidis Gallery, Athens, 1994. Photos: Maro Kouri

12. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση Ι, 1989-1994 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 240x390x600 εκ. Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
12. Associative Images. Installation I, 1989-1994 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm, total dimension 240x390x600 cm. Installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

13. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση ΙΙ, 1989-1994 5 σιδερένια τραπέζια, 69 μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 και 25x25 εκ., τραπέζια 132x72x71 εκ., συνολικό μήκος 600 εκ. Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
13. Associative Images. Installation ΙI, 1989-1994 5 iron tables, 69 mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 and 25x25 cm, tables 132x72x71 cm, total length 600 cm. Installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

14. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση ΙI, 1989-1994 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 και 25x25 εκ.
14. Associative Images. Installation II, 1989-1994 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 and 25x25 cm

15. Συνειρμικές Εικόνες. Εγκατάσταση ΙΙ, 1989-1994 5 σιδερένια τραπέζια, 69 μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 και 25x25 εκ., τραπέζια 132x72x71 εκ., συνολικό μήκος 600 εκ. Εγκατάσταση στην Αίθουσα Τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα, 1994
15. Associative Images. Installation ΙI, 1989-1994 5 iron tables, 69 mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 and 25x25 cm, tables 132x72x71 cm, total length 600 cm. Installation at Kreonidis Gallery, Athens, 1994

16. Συνειρμικές Εικόνες, 1993 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ. Εγκατάσταση στη αίθουσα Θεωρητικών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Αθήνα
16. Associative Images, 1993 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm. Installation at the Lecture Hall of the Athens School of Fine Arts, Athens

17. Συνειρμικές Εικόνες, 1989-1992 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 210x120x240 εκ. Εγκατάσταση στο Κρυονέρι Αττικής, 1992
17. Associative Images, 1989-1992 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm, total dimension 210x120x240 cm. Installation at Kryoneri, Attica, 1992

18. Συνειρμικές Εικόνες, 1989-1992 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 210x120x240 εκ. Εγκατάσταση στο Κρυονέρι Αττικής, 1992
18. Associative Images, 1989-1992 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm, total dimension 210x120x240 cm. Installation at Kryoneri, Attica, 1992

19. Συνειρμικές Εικόνες, 1989-1992 Μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με πανί, pastel, σινική μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 210x120x240 εκ. Εγκατάσταση στο Κρυονέρι Αττικής, 1992
19. Associative Images, 1989-1992 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, pastel, ink. Each element 30x30 cm, total dimension 210x120x240 cm. Installation at Kryoneri, Attica, 1992

20. Εικόνες στην Ύλη, 1989-1990 Εγκατάσταση, ξύλο, μωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με υδρόχρωμα σε πανί. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 180x137 εκ. Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
20. Images through Matter, 1989-1990 Installation, wood, mosaic floor tiles, intervention with watercolor and cloth. Each element 30x30 cm, total dimensions 180x137 cm Photo: Dimitris Kalapodas

21. Εικόνες στην Ύλη, 1989-1990 Mωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με υδρόχρωμα σε πανί. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ
21. Images through Matter, 1989-1990 Mosaic floor tiles, intervention with watercolor and cloth. Each element 30x30 cm

22. Εικόνες στην Ύλη, 1991 Mωσαϊκές πλάκες, προσθήκη με πανί, χρώμα, μελάνη. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 180x300 εκ. Εγκατάσταση στο Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα Φωτογραφία: Δημήτρης Καλαποδάς
22. Images through Matter, 1991 Mosaic floor tiles, intervention with cloth, color, ink. Each element 30x30 cm, total dimensions 180x300 cm. Installation at the House of Cyprus, Athens Photo: Dimitris Kalapodas

23,24. Εικόνες στην Ύλη, 1991 Mωσαϊκές πλάκες, επέμβαση με μολύβι, χρώμα. Έκαστο στοιχείο 30x30 εκ., συνολική διάσταση 60x240, 60x210 εκ. Εγκατάσταση στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη Φωτογραφίες: Γιώργος Κατσάγγελος
23,24. Images through Matter, 1991 Mosaic floor tiles, intervention with pencil, color. Each element 30x30 cm, total dimensions 60x240, 60x210 cm. Installation at the French Institute, Thessaloniki Photos: Giorgos Katsangelos