1. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με πανί, pastel 370x200 εκ. (Συλλογή Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Detached wall surface, extension with canvas, pastel, 370x200 cm. (National Museum of Contemporary Art collection)

2. Εικόνες στην Ύλη, 1983-1984. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, πινέζα, σχέδιο με μολύβι, μελάνι μαύρο, άσπρο, γαλάζιο, 46x169 εκ. (Συλλογή Ορέστη Δουμάνη)
Images through Matter, 1983-1984. Detached wall surface, thumbtack, drawing with black, blue and white ink, 46x169 cm. (Orestis Doumanis collection)

3. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με μελάνι, προσθήκη με πανί, pastel, 240x220 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Detached wall surface, ink drawing, extension with canvas, pastel 240x220 cm. (Private collection)

4. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με πανί φριγκοπόρ, pastel, άσπρη σινική μελάνη, 103x216 εκ. (Συλλογή Μ. Κοτζαμάνη)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Detached wall surface, extension with canvas on polystyrene, pastel, white ink, 103x216 cm (M. Kotzamani collection)

5. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με κάρβουνο, προσθήκη με πανί, pastel, 242x220 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1984. Detached wall surface, charcoal drawing, extension with canvas, pastel, 242x220 cm. (Private collection)

6. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με κάρβουνο, προσθήκη με πανί πάνω σε φριγκοπόρ, pastel, σινική μελάνη, 260x213 εκ. (Συλλογή Alpha Bank)
Magic Rooms (Images through Matter), 1984. Detached wall surface, charcoal drawing, extension with canvas on polystyrene, pastel, ink, 260x213 cm. (Alpha Bank collection)

7. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με πανί φριγκοπόρ, pastel, κάρβουνο, 93x115 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Detached wall surface, extension with canvas on polystyrene, pastel, charcoal, 93x115 cm. (Private collection)

8. Εικόνες στην Ύλη, 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, φλούδα και ίνες από κορμό δέντρου, σκουριασμένη λαμαρίνα, προσθήκη με πανί επάνω σε φριγκοπόρ, pastel, 138x122 εκ.
Images through Matter, 1985. Detached wall surface, tree bark and fibers, rusty metal sheet, extension with canvas on polystyrene, pastel, 138x122 cm

9. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1984. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, καθρέφτης, σχέδιο με κάρβουνο, μελάνι, προσθήκη με πανί, pastel, σινική μελάνη, 155x220 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1984. Detached wall surface, mirror, charcoal drawing, extension with canvas, pastel, ink, 155x220 cm. (Private collection)

10. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, σχέδιο με κάρβουνο, προσθήκη με πανί πάνω σε φριγκοπόρ, pastel, σινική μελάνη, 124x236 εκ. (Ιδιωτική συλλογή)
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Detached wall surface, charcoal drawing, extension with canvas on polystyrene, pastel, ink, 124x236 cm. (Private collection)

11. Μαγικά Δωμάτια (Εικόνες στην Ύλη), 1985. Άποψη της εγκατάστασης, Drakos Art Center, Αθήνα.
Magic Rooms (Images through Matter), 1985. Installation view, Drakos Art Center, Athens.

12. Εικόνες στην Ύλη, 1983. Αποτοιχισμένες επιφάνειες, λαμαρίνα, σχέδιο με μολύβι, σινική μελάνη, 298x238 εκ. και 275x225 εκ. Εγκατάσταση στην Πύλη Αμμοχώστου, Λευκωσία, Κυπρος.
Images through Matter, 1983. Detached wall surfaces, metal sheet, drawing with pencil, ink, 298x238 cm and 275x225 cm. Installation at the Famagusta Gate, Nicosia, Cyprus.

13. Εικόνες στην Ύλη, 1985. Αποτοιχισμένη επιφάνεια, προσθήκη με πανί φριγκοπόρ, pastel, σέπια, 165x312 εκ. (Συλλογή Alpha Bank)
Images through matter, 1985. Detached wall surface on polystyrene, pastel, sepia, 165x312 cm. (Alpha Bank collection)