1 ως 8. Η σκιά του χεριού, 1974. Σχέδια με στυλό διαρκέιας
1 to 8. Shadow of the hand, 1974. Ball point pen drawing

9 ως 11. Σχέδια για προβολή σχήματος, 1974
9 to 11. Drawings for projection, 1974

12 ως 18. Προβολή σκιών στον τοίχο, 1974
12 to 18. Shadow projection on wall, 1974

19. Προβολή σχήματος σε φωτοτυπικό χαρτί, 1974
Projection on photocopy paper, 1974

20. Σχέδιο για την προβολή σχήματος (βότσαλο) σε τοίχο, 1974
Drawing for pebble projection on wall, 1974

Οι εικόνες του καταλόγου είναι φωτοαντίγραφα που έγιναν απ’ ευθείας από το υλικό, παράλληλα με τα έργα της έκθεσης
The images of the catalogue are photocopies that were taken directly from the surface of the material, at the same time with the exhibited works